Som en av landets första kommuner valde Botkyrka, söder om Stockholm, att analysera klimatförändringar. Målet var att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun.

För sex år sedan startade Botkyrka arbetet med att identifierade kommunens styrkor och svagheter utifrån hållbar utveckling. Resultatet blev en bred analys med övergripande mål att göra Botkyrka klimatneutralt. För att skapa en långsiktig och hållbar plan var det viktigt att få enighet i sakfrågorna över partigränserna. Därför tillsattes en arbetsgrupp med sju politiker från de sex största partierna samt två sakkunniga tjänstemän. Tillsammans arbetade de under ett år med att ta fram en klimatstrategi för kommunen.

”Genom att arbeta partiöverskridande fick vi förankring i viktiga frågor, gemensam kunskap och framtida samsyn. Det har underlättat det fortsatta arbetet” säger Gunilla Isgren, en av de sakkunniga tjänstemännen i gruppen.

Idag har ingen kommunalt ägd fastighet oljeeldning och av Botkyrkas cirka 150 personbilar och lätta lastbilar drivs 80 procent med el eller biobränsle.

”Det visar att det går att nå tuffa mål med rätt prioriteringar. Vi är nu på god väg att nå vårt tuffa och utmanade mål att ha en fossilbränslefri verksamhet år 2015”  säger Gunilla Isgren.

Ytterligare ett mål som kommunen arbetar mot är att göra den egna verksamheten klimatneutral till år 2020. Det innebär att Botkyrkas verksamheter inte ska producera något nettotillskott av växthusgaser och kompensera för de eventuella utsläpp som görs. Målet ställer också höga krav på entreprenörer vid upphandlingar. För att engagera kommunborna i miljöfrågor har Botkyrka en miljöbarometer på hemsidan som bland annat visar hur kommunens luft, miljö och utsläpp ligger till jämfört med olika nyckeltal.

I Botkyrkas klimat- och sårbarhetsanalys från 2010 konstaterades att bebyggelse och annan infrastruktur kommer att påverkas av både Mälarens och Östersjöns stigande vattennivåer. Instabila markområden kommer bli ännu mer instabila. Lågt liggande områden med mycket hårda ytor riskerar att översvämmas vid intensiva och långvariga regn.

Ur kunskaperna från analysarbetet har Botkyrkas översiktsplan uppdaterats. Vid framtida samhällsutveckling kommer den vara ett viktigt planeringsunderlag.

”Vi har klimatanpassat Botkyrka. Men hur är det i andra kommuner? Vad händer vid ett kraftigt skyfall som sätter delar av E4:an under vatten och gör stambanan instabil? Hur ska Stockholmarna ta sig ut från stan? I andra länder har man visat att det byggnadstekniskt går att lösa, men i Sverige har ingen ännu tilldelats det övergripande ansvaret. Det är ett problem” säger Gunilla Isgren.